Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is een MR?
Zoals het woord al aangeeft is de MR een raad die mede zeggenschap heeft in belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld de schoolbegroting, de organisatie van de school, de hoogte van de ouderbijdrage en ook deze schoolgids. Voor een aantal zaken heeft de school instemming nodig van de MR voordat een voorstel doorgevoerd mag worden. Als de MR geen toestemming verleent, wordt er in goed gezamenlijk overleg gezocht naar een oplossing.
 
Voor andere zaken moet de MR in de gelegenheid gesteld worden om advies uit te brengen. De MR buigt zich niet alleen over beleid en veranderingen die vanuit het schoolbestuur worden voorgelegd, maar kan ook uit eigen beweging aanbevelingen doen aan het schoolbestuur die zij belangrijk vinden. Zo heeft de MR vorig jaar gevraagd om beleid te maken om het schoolplein rookvrij te maken. Deze aanbevelingen kunnen bijvoorbeeld ontstaan als ouders of teamleden met vragen of opmerkingen bij de MR aankloppen.

Samenstelling van de MR
De MR is samengesteld uit twee ouders en twee leerkrachten van beide scholen, 8 leden in totaal, zodat beide partijen evenredig vertegenwoordigd zijn. De vier ouders vormen samen de oudergeleding, en de leerkrachten de personeelsgeleding. Vacatures worden bekendgemaakt via de Christoffelroffel. Bij meerdere kandidaten worden er verkiezingen georganiseerd. De zittende MR-leden stemmen vervolgens over de toetreding van de kandidaat. Voor onderwerpen die zowel ouders als personeel aangaan wordt instemming door de gehele MR gevraagd, voor onderwerpen die alleen ouders of personeelsleden aangaan wordt slechts door die geleding gestemd.


Xander Ladage
Voorzitter MR
Ouder van de Christoffel

 
Linda van Dijk
lid MR personeel 
Leerkracht van de Christoffel

Werkwijze van de MR
De rechten en regels waar de MR volgens werkt zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op scholen. Daarnaast werkt de MR volgens een vastgesteld reglement. De basis van dit reglement wordt gebruikt door alle scholen binnen de stichting Trinamiek. De MR vergadert gemiddeld iedere 6 weken. Hebt u vragen aan of over de MR, of onderwerpen die u wilt bespreken, dan kunt u een e-mail sturen aan mr@lucasbatau.nl, of één van de MR leden persoonlijk aanspreken.
 
De oudergeleding van de Christoffel bestaat uit Xander Ladage (voorzitter). De personeelsgeleding bestaat uit Linda van Dijk.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De scholen binnen ons bestuur hebben ook een GMR. Wilt u na deze korte uitleg meer weten over de MR, dan kunt u altijd informeren bij een van de zittende MR-leden of bij de directie.
Nieuws
brief
Inschrijf
formulier
Nieuws
flits